ИРГР

През 1901 г. в Садово е изградена първата селскостопанска експериментална станция. По-късно, след държавно решение за преместване на Отдела за растителни генетични ресурси – София, експерименталната станция в Садово, бива разширена и развита в Институт за Растителни Генетични Ресурси (ИРГР). От тук и води своето начало Националната програма за събиране, оценка и опазване на растителни ресурси в България.

Институтът се намира в Садово, в Южна Централна България, на 15 км. от гр. Пловдив. ИРГР притежава 2700 акра обработваема земя, 1550 от които са експериментални полета и 1150 – за добив на семена.

Като част от ИРГР са Националната Генбанка за семена, ботаническа градина, хербариум, компютърен център и специализирани лаборатории: изследвания върху семена, растителна защита, биохимия, растителна физиология, агрохимия, растителни биотехнологии и качество на зърното.

През 1977 в ИРГР е създадена Националната Генбанка на България. В нея се извършва опазването на биоразнообразието на растителните видове и техните диви роднини, чрез поддържане на три колекции:

  • Основна колекция – дългосрочна поддръжка за съхранение на пробите от семена, в херметично затворени контейнери, при ниска влажност и температура – 18 °С;
  • Активна колекция – осигурява безопасно съхраняване на семена в продължение на 3-10 г. при температура 6 °С;
  • Колекция за обмен – осигурява материал за свободен обмен с национални и международни партньори

Националната Генбанка поддържа над 58 000 образци и проби, 41 648 от които са за дългосрочно съхранение. Колекцията на Националната Генбанка e публикувана в електронния каталог за растителни генетични ресурси EURISCO.

През 2002 г., в резултат на финансиране от Българското Министерство на Околната Среда, в ИРГР – Садово е създадена Ботаническа градина с основна задача – опазване на дивите родственици на култивираните култури, както и на диворастящи видове с български произход.

Общият брой на служителите в ИРГР е 110 души. Мисията на института е фокусирана в следните области:

  • Развитие на научните и приложните изследвания в областта на растителните и генетични ресурси чрез обогатяване, научни изследвания, документиране и съхранение;
  • Прилагане на in situ, ex situ и in vitro методи за съхранение на растителните и генетични ресурси;
  • Селекционно-генетични изследвания за създаване на нови видове, главно от зърнени и бобови култури;
  • Развиване на модерни и ефективни технологи за отглеждане на нови сортове и тяхното прилагане в селскостопанската практика.