ИКХТ

Институт по криобиология и хранителни технологии е организация за научни изследвания, приложни, спомагателни и допълващи дейности в областта на криобиологията и лиофилизацията, технологиите за храни и напитки и тяхното качество, за радиационното облъчване на храни и биологично-активни субстанции за растениевъдството, в рамките на Селскостопанска Академия. Научните изследвания и анализи се извършват от 4 отдела със събствени лаборатории, 2 отделни лаборатории и 2 сектора. В института са професионално заети 19 научни работника – 2-ма професора, 9 доцента и 8 главни асистента. Допълнително там работят 16 доктора и един доктор на науките. Инситутът има значителен принос, към развитието на модерните хранителни технологии и качеството, и сигурността на храните и напитките в България. ИКХТ изработи в миналото космическото меню за мисиите на Българските космонавти, което прави България третата страна в света, притежаваща подобна технология.

Институтът по Криобиология и Хранителни Технологии, притежава институционална акредитация за обучение на докторанти и присъждане на степен „Доктор” по 6 научни специалности: Топлинна физика и хидродинамика, Технология на месните и рибните продукти, Технология на алкохолните и безалкохолните напитки, Хладилна технология на хранителните продукти, Технология на биологично активните вещества /вкл. ензими, хормони, белтъчини, Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите. Учените и специалистите от ИКХТ, ще бъдат заети в процеса на научни изследвания и трансфер на иновации. Те ще развият процесите на малцуване на Triticum Monococcum в пилотната инсталация и на използване на малца в пивоварската, хранително-вкусовата и сладкарската индустрия. Те подготвят съответните материали за обучителните курсове. Накрая, някои от тях  участват, като преподаватели и обучават студенти и докторанти в средна и висша степен на квалификация.