ПРОЕКТЪТ „Лимецът – Древна иновация 2“

Лимецът е древна зърнена култура, за която се счита, че датира от преди 10 000г. В предходния проект „Лимецът – Древна Иновация“, обяснихме, че същият е познат в целия свят, но като зърно е изключително рядък. Българският лимец за разлика от останалите по света е с много високо съдържание на полезни вещества в себе си, за жалост в България не са проведени никакви изследвания, за да се опознае и култивира този сорт.

Чрез надграждане на предходния проект „Лимецът – Древна иновация“, в който се разработва обучителна методология за малцуване и изготвяне на пиво от зърнена култура лимец, благодарение на PHHD и  др. пилотни изследвания, се установиха няколко ключови проблема. Основният проблем е свързан със създаването на пиво с еднакви вкусови показатели, независимо от реколтите на използваното зърно. За да бъде създадено  подобно пиво се налага да бъдат извършени задълбочени изследвания на микро и макро ниво по време на цялостния процес (химични, физикохимични и макробиологични анализи). Тези изследвания ще дадат обща картина на реколтата и нейния състав, но за да се изготви продукт с еднакви вкусови показатели е необходимо да се разработи методология за отглеждане на лимец с еднакви вкусови и елементни показатели.

В проекта „Лимецът – Древна иновация II” фокусът пада върху създаването на обучителна методология за отглеждане на зърнената култура – лимец, с еднакъв елементен и вкусов състав на продуктовия асортимент. Чешкия партньор разполага с технология за отглеждане на зърнената култура, но тя е приспособена към техния сорт лимец, който е с различни елементни показатели. За да бъде трансферирана обучителната методология, ще е необходимо преди това да се адаптира към българските условия, както и към нуждите на участващите организации. Обучителната методология ще бъде интегрирана изцяло като нов иновативен курс в обучителния план на C1 (ССА), този процес е подробно описан в Интелектуални резултати  O3.

Технологията на отглеждане на реколти със сходни показатели ще бъде използвана за създаване на обучителна методология за провеждане на агротехнологични процеси и секторно позициониране на биопродукти от лимец. Подобен тип агротехнолочно обучение ще бъде иновативно за целия земеделски сектор в България поради редките специфики на зърнената култура, и липсата на каквито и да било изследвания и методологии за отглеждане на лимец. Основна целева група, върху която ще акцентира обучителната методология, са агрономи, земеделци и хора,обработващи земеделски земи и произвеждащи хранително вкусови продукти от зърнени култури. Съвременното конвенционално земеделие не прилага осъвременени методологии за отглеждане на земеделските си сортове, похватите за отглеждане се базират на научни и практически методи от 80-90г. Изграждането на ново опитно поле с прилежащите изследвания и анализи към него ще подобри качеството на зърнопроизводителния и пивоварския сектор в България, както и в другите страни-участниции по проекта. По-този начин проектът ще допринесе за подобряване на уменията на представителите на целевата група с оглед предизвикателствата на пазара на труда в засегнатия сектор, в който са установени пропуски на съвременни умения. Чрез разработването на обучителна методология за сектора на агрономите по атрактивен начин: посредством онлайн уроци и дигитална уебплатформа, ще се повиши интереса и информираността по отношение дадения сектор и ключовите процеси. Крайните резултатите от проекта ще доведат до общо подобряване на селското стопанство и ще предоставят иновативни обучителни методи в сектора: видео уроци, обучителни уеб платформи, технологични речници и др.